Usługi Geodezyjne

 • mapy do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej
 • tyczenie i powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary powierzchni zasiewów i upraw
 • wykonywanie map w postaci numerycznej
 • wznowienia punktów granicznych
 • rozgraniczenia i podziały nieruchomości (działek)
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
 • tyczenie obiektów przemysłowych
 • geodezyjna obsługa tras drogowych
 • zakładanie osnów III klasy przy pomocy technologii GPS
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów przemysłowych, konstrukcji stalowych
 • pomiary i obliczenia mas ziemnych
 • markowanie oraz pomiar fotopunktów
 • doradztwo w dziedzinie geodezji i kartografii
 • inne w zależności od potrzeb Inwestora