Mapy do celów projektowych 12 lipca, 2022

Prawdopodobnie większość inwestorów nie może doczekać się dnia, w którym otrzymają pozwolenie na budowę. Aby jednak do tego doszło, najpierw do urzędu muszą oni złożyć komplet wymaganych dokumentów. Jednym z najważniejszych jest mapa do celów projektowych. Czym ona jest? Co zawiera? Gdzie można ją uzyskać? Sprawdźmy!

Czym jest mapa do celów projektowych?

To, czym jest mapa do celów projektowych, definiuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Mapy do celów projektowych to dokumenty geodezyjne tworzone na podstawie aktualnej mapy zasadniczej, zawierające informacje o planowej inwestycji i jej okolicy. W dokumencie można znaleźć też granice działek, rozgraniczenie terenów o różnym przeznaczeniu, zabudowę, drogi i ulice, oznaczenie infrastruktury podziemnej oraz wysoką zieleń z zaznaczeniem istniejących pomników przyrody. Dodatkowo opracowanie to może zawierać np. informacje o rzeźbie terenu lub projekt sieci uzbrojenia terenu.

Skąd wziąć mapę do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych przygotowuje geodeta na zlecenie klienta, po podaniu przez niego obrębu ewidencyjnego i numeru działki. Geodeta zgłasza pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i odbiera z niego mapę zasadniczą. Następnie dokonuje on pomiarów i aktualizuje ją, a na jej kopii przygotowuje mapę do celów projektowych. Mapa trafia do wspomnianego Ośrodka, który musi ją zatwierdzić. Po zatwierdzeniu mapy geodeta stempluje ją i podpisuje, po czym przekazuje w umówionej ilości kopii klientowi. Mapy do celów projektowych powstają najczęściej w skali 1:500, a cały proces, w przypadku projektu domu jednorodzinnego, zajmuje maksymalnie ok. miesiąca. Mapa nie ma określonego terminu ważności. Przyjmuje się, że pozostaje ona ważna dopóty, dopóki na danym terenie nie wystąpią ważne zmiany.