Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych? 5 września, 2023

Na mapie do celów projektowych niezbędne jest precyzyjne przedstawienie podziału administracyjnego oraz granic poszczególnych terenów – zarówno w skali makro (granice państwa, województw, powiatów), jak i mikro (np. granice gmin, obrębów, działek).

Ukształtowanie terenu

Jednym z kluczowych elementów mapy projektowej jest przedstawienie ukształtowania terenu. W tym celu stosuje się warstwice (linie łączące punkty o jednakowej wysokości względem poziomu morza) oraz inne metody graficzne (tzw. punkty wysokościowe), które pozwalają na wizualizację różnic wysokościowych, nachylenia stoków czy obecności wzniesień i obniżeń terenu.

Obiekty budowlane i infrastruktura

Wiedza na temat istniejących obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej (np. sieci energetycznych, gazowych, wodociągów) jest niezbędna dla planowania wszelkich inwestycji. Sporządzane przez nas w Białymstoku mapy do celów projektowych zawierają informacje o lokalizacji, wymiarach, rodzaju i przeznaczeniu istniejących sieciach uzbrojenia terenu, budynków, budowli oraz innych obiektów (np. mosty, wiadukty).

Elementy przyrodnicze

Ważnym aspektem mapy do celów projektowych są również elementy przyrodnicze, takie jak rozmieszczenie cieków wodnych (rzek, potoków), zbiorników wodnych (stawów, jezior) czy lasów i obszarów zalesionych. Informacje te pozwalają na ocenę wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne oraz ewentualnej konieczności adaptacji projektu do warunków przyrodniczych.

Obszary chronione i ograniczenia prawne

Mapa do celów projektowych powinna uwzględniać również informacje dotyczące obszarów objętych różnego rodzaju ochroną prawną. Ważne jest również uwzględnienie informacji na temat ewentualnych ograniczeń prawnych związanych z inwestycjami, np. zakazów budowy w strefach ochrony konserwatorskiej czy wymogów dotyczących zachowania szczególnych walorów urbanistycznych i architektonicznych.

Sieć komunikacyjna

Podstawowym elementem mapy projektowej jest przedstawienie sieci komunikacyjnej obejmującej zarówno drogi (a także ich klasę, szerokość, nawierzchnię), jak i środki transportu zbiorowego (np. linie kolejowe, tramwajowe, metro). Informacje te pozwalają na analizę dostępności planowanej inwestycji oraz ewentualne zaplanowanie nowych dróg czy ścieżek komunikacyjnych.