Jakie uprawnienia powinien mieć geodeta? 28 listopada, 2022

Osoba, która chce wykonywać zawód geodety, a dokładnie samodzielne funkcje w dziadzienie geodezji i kartografii, powinna zdobyć odpowiednie uprawnienia zawodowe. Rodzaj tych uprawnień jest jednak uzależniony od zakresu, w jakim mają być one uzyskane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części przygotowanego przez nas artykułu. Sprawdź, jakie uprawnienia powinien mieć geodeta. Zapraszamy.

W jakich zakresach można otrzymać uprawnienia do wykonywania zawodu geodety?

Uprawnienia do wykonywania zawodu geodety mogą dotyczyć różnych zakresów obowiązków zawodowych, które mają być przez niego wykonywane w przyszłości. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju, a swoim zakresem mogą dotyczyć następujących obszarów:

  1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
  2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
  3. geodezyjne pomiary podstawowe;
  4. geodezyjna obsługa inwestycji;
  5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
  6. redakcja map;
  7. fotogrametria i teledetekcja.

Jakie warunki należy spełnić, by zdobyć uprawnienia geodety?

By zostać geodetą np. w Białymstoku, należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być karanym za przestępstwo przeciwko: działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Trzeba też spełnić wymagania dodatkowe, do których może należeć posiadanie wyższego, średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego (w zależności od zakresu uprawnień, o które stara się dana osoba).